Dětská skupina Miniklub

Projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006659 - pokračující projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014322
Dětská skupina Miniklub. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb péče o děti v místě realizace projektu a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi, zejména zaměstnanost žen. Konkrétně - vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost, s kapacitou 11 dětí, na adrese Dolní Česká 342/32, 669 02  Znojmo. Obsahem projektu je vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost, v souladu s podmínkami výzvy a zák. 247/2014 Sb. Realizace projektu probíhá v období od 1.1. 2017 do 13.3.2022

 

 • Pracujeme podle plánu výchovy a péče přizpůsobeného individualitě dítěte a jeho potenciálu.
 • Inspirujeme děti k poznávání a k tvořivému přístupu.
 • Všechny naše učitelky a chůvy mají potřebnou kvalifikaci a dále se vzdělávají.
 • Umožňujeme různé formy docházky, každodenní nebo jen na několik dnů v týdnu, celodenní i dopolední. 
 • Kapacita dětské skupiny je 11 dětí, o které pečují 4 učitelky či chůvy.
 • Stravování zajišťuje rodič a přináší dítěti stravu dle zvyklostí rodiny. 
 • Cena: 100,- kč/den - možnost odpočtu v danovém přiznání rodiče
 • Kontaktní osoba: Jolana Mamrilla, manažer projektu, +420 722 942 855
Podmínky pro přijetí:
 • věk dítěte: 18 měsíců - 5 let
 • zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
 • dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
 • alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů)
 • Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka Miniklubu. V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. V pořadníku jsou přihlášené děti řazeny podle data doručení přihlášky. Přednost mají děti hlášené do celotýdenní a celodenní docházky. Přihlášky je možné podat osobně, e-mailem nebo poštou, vždy k rukám ředitelky Miniklubu
 • Přihláška dětská skupina.docx (215901)

Pečující osoby: Pavlína Dvořáková

                       Hana Toiflová

                       Bc. Sandra Bauerová

                       Eva Bohuslavová

 

dětská skupina - smlouva.docx (216232)

Provozní řád DS Miniklub září 2021.docx (217107)

Plán výchovy a péče DS Miniklub.docx (217390)

 

Bilingvní vzdělání

Z několika různých metod, jsme si zvolili tzv. metodu „OPOL“ (z anglického „one person - one language“, jedna osoba - jeden jazyk) Tento způsob je dnes podle různých průzkumů nejpoužívanějším. Velice úspěšně ho lze uplatnit i v rodinách, kde má každý rodič jiný mateřský jazyk, ale oba chtějí, aby jejich dítě hovořilo oběma.   

V Miniklubu to funguje tak, že jedna pečující osoba mluví na děti výhradně německy (lektorka jazykové školy Jazykan) a ostatní pečující osoby česky. Dále u nás probíhá dvakrát týdně jazyková chvilka  „Deutsch mit der Tante Sany“, kde se děti učí cizímu jazyku nenásilnou a hravou formou. Lektorka ke své výuce využívá básniček, písniček, obrázků, omalovánek, pracovních listů, skládaček, stavebnic, puzzlí, knížek i hraček.

                                                                                                                      

 

Kontakt

MC Miniklub Znojmo z.s. Dolní Česká 345/32
Znojmo
66902
722942855
miniklub-znojmo@seznam.cz