Dětská skupina Miniklub

Projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006659 - pokračující projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014322
Realizace projektu probíhá v období od 1.1. 2017 do 13.3.2022 
- schválení pokračování činnosti dětské skupiny od 14.3.2022 na dobu neurčitou
  • Kontaktní osoba: Jolana Mamrilla, ředitelka, +420 722 942 855
  • Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů rodiči
Podmínky pro přijetí:
  • -  věk dítěte: 18 měsíců - 5 let
  • - zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
  • - dítě se podrobilo stanoveným povinným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
  • - alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů).
  • - od 1.1.2020 došlo k navýšení počtu hodin z 46 na 92 hodin měsíčně, kdy mohou rodiče umístit děti do 2 let do dětské skupiny a  pobírat dále rodičovský příspěvek. Nadále platí, že od 2 let se docházka dítěte nesleduje.

Přihláška do dětské skupiny.docx (210,7 kB)

 
  • Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka Miniklubu. V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. Přednost mají děti hlášené do celotýdenní a celodenní docházky. Přihlášky je možné podat osobně, e-mailem nebo poštou, vždy k rukám ředitelky Miniklubu. 
  • Vycházíme vstříc zvýšenému zájmu rodičů menších dětí, které potřebují mnohem více péče a pozornosti. Poskytujeme všestranný a harmonický rozvoj dítěte, rozvoj po stránce sociální i psychické dle individuálních schopností a možností. U malých dětí je to především adaptace v kolektivu, základní hygienické návyky, socializační výchovné návyky. Nabízíme plnohodnotný program, výchovu a péči nejmenším dětem, reagujeme tak na rostoucí poptávku po jesličkách. Maminky si stále více uvědomují, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi, kterou jim doma nemohou poskytnout. Důvodem této poptávky může být i přání vrátit se dříve do práce. 

Pečující osoby

Pavlína Dvořáková: pedagog, logoped

Hana Toiflová: chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, zdravotník

Bc. Sandra Bauerová: chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, pedagog NJ

Eva Bohuslavová: pedagog

 

Provozní řád DS Miniklub září 2021.docx (217107)

Plán výchovy a péče DS Miniklub.docx (217390)

Bilingvní vzdělání

Z několika různých metod, jsme si zvolili tzv. metodu „OPOL“ (z anglického „one person - one language“, jedna osoba - jeden jazyk) Tento způsob je dnes podle různých průzkumů nejpoužívanějším. Velice úspěšně ho lze uplatnit i v rodinách, kde má každý rodič jiný mateřský jazyk, ale oba chtějí, aby jejich dítě hovořilo oběma.   

V Miniklubu to funguje tak, že jedna pečující osoba mluví na děti výhradně německy (lektorka jazykové školy Jazykan) a ostatní pečující osoby česky. Dále u nás probíhá dvakrát týdně jazyková chvilka  „Deutsch mit der Tante Sany“, kde se děti učí cizímu jazyku nenásilnou a hravou formou. Lektorka ke své výuce využívá básniček, písniček, obrázků, omalovánek, pracovních listů, skládaček, stavebnic, puzzlí, knížek i hraček.

                                                                                                                      

 

Kontakt

Miniklub Dolní Česká 345/32
Znojmo
66902
+420 722 942 855
miniklub-znojmo@seznam.cz